Goudprijs: € 69.205,63 Zilverprijs: € 901,80

Crisis column

Door Robert Broncel

Crisis column
11-04-2022 Crisis

Nog nooit heeft zich een situatie voorgedaan, waarbij intussen vijf min of meer tegelijk optredende crises zich manifesteren, afgezien van corona. De eerste en tweede crisis dateren in feite reeds vanaf  het in 1972 uitgebrachte Rapport van de Club van Rome  onder de titel “Grenzen aan de Groei” dat onder afkoop door “de olieboeren” in de bureaula verdween, met de thans bekende  gevolgen. De monetaire crisis dateert de facto reeds vanaf de ontkoppeling  dollar/goud in 1971 en reëel vanaf de financiële crisis in 2008/9, terwijl de geopolitieke annex  olie- en voedselcrisis uit de (hernieuwde) inname van de Krim in 2014 stamt.

  • Klimaatcrisis met de vraag of deze nog te beteugelen is, mede  vanwege de onstuitbare methaan uitstoot binnen de poolcirkel waarover nauwelijks bericht wordt;
  • Biodiversiteitscrisis – zonder een gezonde biotoop (onder een intussen opgelopen verlies van ruim 70%!) loopt ons immuunsysteem spaak, waarover vooralsnog evenmin veel ophef wordt gemaakt;
  • Monetaire crisis met op enige termijn buitengewoon ernstige economische gevolgen op mondiale schaal;
  • Geopolitieke crisis – focus op Oekraïne – met de energie- en voedselcrisis  in het spoor, zonder enig positief perspectief

Een crisis is een fenomeen dat te allen tijde om urgente redenen om een oplossing vraagt. Gezien de toekomstige leefbaarheid van onze habitat vragen de klimaat- en niet minder de biodiversiteitscrisis wereldwijd als meest dominant om permanente aandacht, onder een versnelde afbouw van de CO2 en stikstofuitstoot. De monetaire crisis is in alle facetten in de  column aan de orde geweest zonder dat hiertoe nog een adequate oplossing voorhanden is anders dan goud opnieuw aan een papieren en/of digitaal systeem te ketenen. De jongste crisis op geopolitiek terrein geldt als de meest ontvlambare gezien de aanscherping van de sancties alsmede vanwege de wapenleveranties door het Westen. Al met al bieden deze crises een uitdagend vooruitzicht, waarbij het een het ander uitlokt!

Gezien de publiciteit sinds de inval van Poetin in Oekraïne geniet de jongste crisis vooral veel  aandacht vanwege de thans betwiste bestaanszekerheid van het soevereine en onafhankelijke Oekraïne, waartegen diverse NAVO staten – de voormalige Sovjet satellieten – letterlijk aanleunen. Hoe gaat zich het een en ander ontplooien(?), is een vraag die we allen op de lippen voelen branden.

Vraag

Zou het kunnen zijn dat Poetin met de inval in Oekraïne een eerste aanzet wilde geven om uiteindelijk de voormalige Sovjet-Unie in ere te doen herstellen? Dan wel dat het hem thans gaat om de verovering van Kiev, de wieg van de Russen sinds de 9e eeuw? Terwijl hiermee tevens een niet onbelangrijk deel van de voormalige (satelliet)bufferfunctie  jegens de NAVO zou worden hersteld. Dat blijft gissen maar deze poging zal hij niet zomaar wensen op te geven?

Kiem van Poetin’s ontsporing

Hoe anders stond Poetin bij zijn aantreden in 1990 tegenover de NAVO? Toen hem die vraag destijds werd voorgelegd, zou hij welwillend tegenover een lidmaatschap hebben gestaan. Echter, havik James Baker, toenmalig BZ minister onder George Bush Sr zou “zoiets” niet serieus hebben genomen en weggewuifd nadat de Sovjet-Unie zo plots geruisloos van de aardbodem was verdwenen. Daar komt bij dat de door Poetin gevraagde veiligheidsgaranties, die aan drie voorwaarden dienden te voldoen, niet als al te serieus werden beschouwd.

Oorzaak en gevolg

Het betrof de afbouw van aanvalswapensystemen langs de Russische grens, de afbouw van de NAVO’s militaire infrastructuur in Europa tot de situatie in 1997 toen de NAVO – Russia Founding Act werd ondertekend alsmede een neutraliteitsverklaring m.b.t. de voormalige Sovjet satellieten. Verbaal kwam Baker niet verder dan ‘that NATO would not expand an inch eastward!’, waarop destijds ook Gorbatsjov’s instemming met de eenwording van Oost- met West-Duitsland als uitgangspunt voor een d’Étante tussen Oost en West berustte. Het omgekeerde is evenwel gebeurd! De satellieten werden bijna ‘overnight’ lid van de NAVO alsook de EU, onder een zeker applaus van de Europese staten! Temeer in de opvatting dat Nordstream I en II tot de “nodige verbinding” tussen Europa en Poetin zouden moeten leiden.  Deze ‘affronts’ dienen zonder meer als de dieper liggende oorzaken van de huidige dramatische ontwikkelingen te worden onderkend.  Een gevolg kent altijd een oorzaak!

Na diverse confrontaties w.o. de MH17 affaire, de daarop gevolgde inname van de Krim, de ‘regime change’ in Oekraïne aangestuurd door het Witte Huis en de daarop gevolgde sancties heeft Poetin zich weinig meer aan het Westen gelegen laten liggen door juist te kiezen voor een puur tegenspel. Het bracht hem terug tot de territoriale implosie van de S.U. die volgens hem tot de grootste fout uit de Russische geschiedenis moeten worden gerekend en ….. dit meermalen geuit! Of  hij hieraan refereert door Oekraïne binnen te vallen, zal nog moeten blijken. Hij had in ieder geval de stille steun van z’n Chinese buurman. Voorts zal de gedachte bij het Politbureau in China hebben geleefd uit te zien naar de reactie van het Westen i.v.m. het plan op enige termijn “de afvallige provincie” Taiwan in te lijven.

Kortom, een dergelijk “boeiend” complex geopolitiek samenspel lijkt voor het Westen lang niet zo ondenkbaar dan het oogt. Het een kan wellicht niet los het ander worden gezien, een kwellende vraag in het bijzonder voor de V.S. aan de overzijde van de Stille Oceaan. Hierover wordt stilaan nagedacht door het Pentagon.

Oude en nieuwe plannen

Daar komt bij dat zowel Poetin als Xi meer dan genoeg hebben van de dollar als economisch sanctiewapen en bijgevolg streven naar beëindiging van die rol als wereldreservemunt. Het is om deze reden dat Poetin de petrodollar wenst om te zetten in de petroroebel. Tegen deze achtergrond schermt hij ook met de gedachte om de roebel aan goud te koppelen wellicht in overleg met Xi die ook reeds een rol voor het edelmetaal heeft weggelegd.

Als de rol van de dollar kan worden gewroken en gebroken komt de V.S. op de knieën te liggen, met de nog zwakkere euro in het spoor, zonder een schot te lossen. Of deze pogingen kans van slagen zullen hebben, valt vooralsnog te bezien. Of  Poetin buiten de waard had gerekend gezien de regen van sancties alsmede het geleverde Westerse wapentuig aan Oekraïne is nog onduidelijk. Wel duidelijk is dat hij niet schroomt tot het uiterste te gaan zoals blijkt uit de inzet van het meest wrede en valse wapentuig, het plat bombarderen van allerhande burgerlijke doelen in Oekraïne inclusief het toepassen van genocide op de Oekraïense bevolking. Dat laat nog onverlet dat hij z’n eigen bevolking onder een volledige gijzeling monddood heeft weten te maken.

Perfide paranoïd

Al geruime tijd geleden werd duidelijk dat Poetin afstevende op meer solitaire macht door de invloed van de Doema (parlement) in te kapselen en zomede de rol van een onafhankelijke rechterlijke macht en tegelijkertijd de pers begon te knevelen. Hieruit valt af te leiden dat Poetin reeds veel langer voor zichzelf een scenario had geschilderd om als een ouderwetse tsaar aan de slag te kunnen gaan zonder door wie dan ook (Navalny?) voor de voeten te worden gelopen. M.a.w. hier moet welhaast sprake zijn van een reeds lang gekoesterde wens. Het navrante van dit alles is dat een dergelijk scenario niet veel eerder door het Westen werd onderkend of niet onderkend wenste te worden. Wie geloofde tot voor kort in een overrompelende inval in Oekraïne? Sterker, hierop was zelfs door het Pentagon niet gerekend(!), zelfs niet terwijl Poetin alle kenmerken heeft van een zwaar gestoorde perfide paranoïde geest die tot dingen in staat is die tot voor kort als onmogelijk werden gehouden!

Vooral nu Poetin lijkt te zijn overgegaan tot de tactiek van “de verschroeide aarde” tart dit alle pogingen om tot een vergelijk te komen. Ergo, het is het zelfs niet ondenkbaar dat het Westen alsnog op één of andere wijze in deze oorlog wordt gerommeld onder aftekening van:

  • Een mondiale energie- en voedselschaarste
  • (Stag/hyper) inflatie – JP Morgan verwacht voor dit jaar een 40% commodity prijsstijging
  • Mogelijke verstoring van het energie transitieproces
  • Toenemende sociale onrust op enige termijn
  • China’s onzekere rol binnen het huidige geopolitieke bestek

Dit alles in ogenschouw nemende, zou ons er alles aan gelegen dienen te zijn om zo snel mogelijk letterlijk de lont uit dit onmogelijke kruitvat te trekken! Zo niet dan ligt de  bovenstaande  menukaart wijd open gespreid op tafel!

Daarbij komt dat de ingestelde sancties jegens Rusland ook ons zullen gaan bijten, waarbij je je kunt afvragen of de draagkracht hiervan wel voldoende was door- en overzien.

Als voorbeeld hiervan gaf Jim Rickards – insider van alles dat beweegt in en rond Washington inclusief de Federal Reserve – aan dat Rusland en China een nieuwe financiële infrastructuur beogen om daarmee de angel uit de sancties te kunnen trekken! Het lijkt er nu op dat Biden hieraan lippendienst bewijst door Poetin domweg  “tegemoet” te komen vanwege de jongste sanctie die het Rusland zelfs onmogelijk maakt om aan de betalingsverplichtingen op de uitstaande schuld in dollars te kunnen voldoen. Met dank aan de pet kan Poetin dollars als tegoed aanhouden en/of deze bijvoorbeeld via sluikse wegen wellicht voor andere doelen inzetten.

Op enige termijn is Washington technisch gezien uit op een default van de Russische staat, zodat de schuldverplichtingen niet langer kunnen worden nagekomen. Naar blijkt, beschikt Black Rock als grootste beleggingsinstituut ter wereld over een aanzienlijk quantum van de Russische schuld in dollars die bij non performance een kettingreactie kan veroorzaken, waarmee een mondiale liquiditeitscrisis in zicht komt. Voor Rusland en China zou het uiteraard niet slecht uitkomen als de dollar hiermee uit zicht zou geraken, aannemend dat de Fed hiertegen niet opgewassen blijkt te zijn tegen de achtergrond van de trillions aan uitstaande derivaten (‘weapons of mass destruction’ volgens Warren Buffett.

Intussen hebben we te maken met een aantal serieuze onbekende uitkomsten die tot een extra opwaartse prijsdruk kunnen leiden. Voor degenen onder ons, die niet of onvoldoende zijn  ingedekt middels edelmetaal zal dit een ongekend economisch fasten seat belts worden met een uiterst ongewisse toekomst, met een nog somberder perspectief?

Robert Broncel  – Copyright, 8 april 2022 – www.robertbroncel.com

Disclaimer: Beweringen en meningen, geuit in deze blog/column, zijn de persoonlijke mening van de auteur e/o gastbloggers. Deze staan los van eventuele officiële standpunten van personen, bedrijven of organisaties, dan wel bedrijven en organisaties die expliciet vermeld staan in de gepubliceerde blogs & teksten.

Geschreven door:
Kenniscentrum

Kenniscentrum

The Silver Mountain is opgericht in 2008, met als doel om het aankopen van fysiek zilver en goud op een toegankelijke, veilige en transparante manier mogelijk te maken. U kunt bij ons terecht voor de aankoop van zilveren en gouden baren en munten via onze website waar de prijzen iedere minuut automatisch worden aangepast. Wij hanteren altijd een scherpe, marktconforme prijs.

Ons assortiment bestaat uit courante beleggingsmunten en baren zilver en goud van de hoogste kwaliteit. Alle baren die wij verhandelen zijn afkomstig van erkende edelmetaalbedrijven die op de Good Delivery list van de London Bullion Market Association staan. Dit houdt in dat deze baren wereldwijd verhandelbaar zijn zonder verdere analyse. De munten die wij verhandelen zijn doorgaans ook geslagen in het hoogste gehalte zilver of goud.

Daarnaast hanteren wij via onze partner Inkoop Edelmetaal de hoogste biedprijs van Nederland als u uw zilver en goud weer wilt verkopen. Als kers op de taart heeft u ook nog de mogelijkheid tot opslag via onze partner Edelmetaal Beheer Nederland. 

Volg ons

The Silver Mountain is actief op de volgende sociale media kanalen.

Neem contact met ons op

U kunt onze klantenservice bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

035 - 203 13 80
info@thesilvermountain.nl

Nieuwsbrief

Wees de eerste die kennismaakt met de nieuwste producten en het laatste nieuws omtrent edelmetaal.